Bericht uit klas visie

Een veranderende wereld…

Iedereen ziet het om zich heen, de wereld verandert in een behoorlijk snel tempo.  Onderwijs staat dus ook niet stil. Elke dag blijven we werken aan onze organisatie waarbij we oog hebben voor nieuwe pedagogische inzichten. Tegelijkertijd borgen en verankeren we hetgeen we geleerd hebben. In de Catharinaschool leren kinderen van elkaar en met elkaar onder de deskundige leiding van onderwijsprofessionals in de brede zin van het woord.

Wereldkaart
Schoolgebouw

Goed onderwijs maak je niet alleen.

Door breed te kijken naar kinderen trachten we elk kind de nodige aandacht en begeleiding te geven. In overleg met ouders en met het team streven we naar kwaliteitsvol onderwijs op maat van elk kind.
Doorheen de volledige schoolloopbaan van je kind zoekt het team naar de meest aangewezen vorm van begeleiding op maat van elke individuele leerling, eventueel in samenwerking met externe partners, zoals bv. het CLB, de ondersteuningsnetwerken, …

Levenslang leren is belangrijk. Als team gaan we voor continue professionalisering via nascholingen.

Leven in een gedigitaliseerde wereld

Kinderen van vandaag groeien op in een gedigitaliseerde wereld.  Als school zetten we hier sterk op in.  Elke klas is voorzien van smartboards en/of beamers, I-Pads, laptops, …
We kijken echter met een kritische blik naar deze wereld en leren onze kinderen hier op een positieve, maar tegelijk veilige manier mee om te gaan.

Het belang van een warm sociaal klimaat

We geloven dat goed onderwijs enkel werkt in een warm sociaal klimaat.
In de Catharinaschool zetten we in op verschillende activiteiten die meehelpen aan het zich goed en geborgen voelen.
Niet enkel tijdens de lesuren vinden we het welbevinden van onze leerlingen van groot belang, ook tijdens de speeltijden bieden we activiteiten aan om leerlingen te stimuleren en uit te dagen. Ons Safety First-team, de 6de klassers, zorgen ervoor dat deze middagactiviteiten in goede banen lopen, en leren zo mee verantwoordelijkheid te dragen.

Ook tijdens ons naschools programma ‘PRObeer’ trachten we een zo uitgebreid mogelijk aanbod (yoga, Engelse les, …) te voorzien, dat per trimester varieert.
Andere schoolprojecten zoals kunst, muziek, De Warmste Week, maar ook klasdoorbrekende activiteiten, en meerdaagse uitstappen zoals de Stadsklassen naar Gent, Muzeliere, de sportweek, de natuurweek… zijn een veruitwendiging van dat wat we bedoelen.

Met oog voor ecologie

De groentetuintjes voor het schoolgebouw, de tuintjes aan de kleuterklassen, het speelveld, de vergroening van de speelplaats geeft aan de kinderen van de Catharina nieuwe, andere kansen tot leren en spelen.

Speelplaats